Lobbista Michal Kalášek, při svých aktivitách dodržuje určité etické zásady :

  1. Obecné principy – Lobbista Michal Kalášek  se bude chovat čestně a poctivě k zaměstnancům i konkurentům a vyvaruje se jakéhokoli jednání, které by mohlo být považováno za korupční.
  2. Transparentnost a otevřenost – absolutní otevřenost vlastní osoby, společnosti i skupiny, kterou lobbista Michal Kalášek zastupuje, úmyslně nemást osoby, u nichž je lobbing prováděn, zákaz rozšiřování nepravdivých, polopravdivých, zkreslených, neověřených či neověřitelných zpráv a zvěstí.
  3. Důvěrnost – veškeré informace, které lobbista Michal Kalášek při své činnosti získá (ne pouze utajené) nebude šířit třetím osobám, není-li to nezbytně nutné.
  4. Konflikt zájmu – jakýkoliv střet zájmů se v profesním životě zcela zakazuje. Nastane-li, lobbista Michal Kalášek jej neprodleně vyřeší nebo své lobbovací činnosti zanechá.
  5. Finanční pobídky – Lobbista Michal Kalášek nesmí úředníkovi poskytnout jakoukoli finanční pobídku, majetkový ani jiný prospěch či zvýhodnění. Za jedinou výjimku je považováno občerstvení ve standardní kvalitě a rozsahu.[4]